PREZENTARE GENERALĂ

Definire

Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, acronim CNFT, este structura neguvernamentală de/pentru tineret care asigură reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 300 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local, reprezentate în cadrul fundațiilor județene pentru tineret membre din toată țara, fiind printre cele mai reprezentative structuri neguvernamentale pentru tineret din România din punct de vedere al acoperirii teritoriale și al programelor, proiectelor și acțiunilor de tineret derulate.

CNFT este persoana juridică de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, nepolitică și autonomă, funcționând în baza prevederilor Statutului propriu, în concordanță cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile.

CNFT s-a înființat la data de 10 august 1991, în baza Legii nr. 21/1924, prin asocierea liberă a unui număr de 21 de fundații pentru tineret și reunește actualmente 21 de fundații județene pentru tineret.

 

Scop

Scopul CNFT este de a reprezenta interesele comune ale fundațiilor pentru tineret membre privind cadrul instituțional referitor la activitatea de tineret din România. Prin activitate de tineret se înțelege ansamblul format din politicile pentru tineret, programele, proiectele și acțiunile vizând tinerii și lucrul cu tinerii.

 

Obiective

Obiectivele principale ale CNFT sunt:

a) să acționeze pentru dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel central și local, inclusiv prin demersuri pentru îmbunătățirea cadrului normativ cu incidenţă asupra tinerilor;

b) să desfășoare programe, proiecte și acțiuni vizând tinerii și să susțină acțiunile vizând tinerii ale fundațiilor pentru tineret membre, în limita resurselor disponibile;

c) să acționeze pentru dezvoltarea sistemului de lucru cu tinerii, cu precădere în cadrul centrelor pentru tineret organizate în casele și cluburile tineretului deținute de fundațiile pentru tineret membre;

d) să acționeze pentru participarea activă a fundaţiilor pentru tineret membre la activitatea de tineret la nivelul la care acestea activează;

e) să acționeze pentru reprezentarea intereselor comune ale fundaţiilor judeţene pentru tineret membre la nivel central în ceea ce privește activitatea de tineret în raport cu autorităţile și instituțiile publice și alte structuri cu atribuţii în acest domeniu.

 

Activitate

La nivel local, majoritatea programelor, proiectelor și acțiunilor vizând tinerii ale CNFT sunt desfășurate prin intermediul fundațiilor pentru tineret membre care, în cadrul caselor și cluburilor tineretului deținute, desfășoară activități în toate domeniile de interes în rândul tinerilor, cum ar fi: cursuri de educație permanentă, calificare-recalificare și orientare profesională, cursuri de dans (modern, popular sau clasic) și canto, cursuri de manechine și fotomodele, cursuri sportive (karate, body-building, tenis de masă, judo, lupte etc.), festivaluri și spectacole de muzică de toate genurile, expoziții de artă și știință, precum și conferințe și seminarii de tineret, târguri de forță de muncă pentru tineri și studenți, schimburi de experiență, programe de educație pentru tinerii defavorizați ș.a.

La nivel național, CNFT a organizat diverse programe și acțiuni adresate tinerilor, cele mai importante în parteneriat cu Consiliul Tineretului din România, după cum urmează:

 1. „Un deceniu de politici pentru tineret în România”, Izvoru Mureşului, 20.12-23.12.2001 – masă rotundă privind evoluția politicilor pentru tineret în România după Revoluția din Decembrie 1989. Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului
 2. „Evaluarea resurselor în domeniul tineretului”, aprilie-decembrie 2002 – studiu național privind stadiul resurselor implicate în domeniul tineretului. Finanțator: Ministerul Tineretului și Sportului.
 3. „Tineretul Român în Pericol”, Palatul Parlamentului, 04.02.2003 – masă rotundă privind inițiativele guvernamentale în ceea ce privește politicile pentru tineret. Finanțator: resurse proprii.
 4. „Aspecte ale politicilor publice pentru tineret în România în contextul politicilor europene în domeniu”, Parlamentul României, 7 aprilie 2004 – masă rotundă privind politicile pentru tineret din România în contextul celor la nivel european. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor.
 5. „Festivalul Mondial al Tineretului”, Barcelona, august 2004 – deplasarea delegației reprezentanților Consiliului Tineretului din România la Festivalul Mondial al Tineretului. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor.
 6. „Relația guvernamental-neguvernamental în politicile europene pentru tineret”, Ecran Club București, 05.11.2004 – dezbatere privind relația între autoritățile publice și sectorul neguvernamental de tineret în ceea ce privește politicile pentru tineret la nivel central și local. Finanțator: resurse proprii.
 7. „Europa ta – Viitorul tău”, ianuarie-iulie 2007 – dezbatere națională privind rolul politicilor pentru tineret la nivel european, cu accent pe trei teme: tineretul și educația, modelul economic și social, democrația și societatea civilă. Finanțatori și parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, Biroul Parlamentului European în România.
 8. „Vreau sa ma formez”, februarie-iulie 2007 – o serie de traininguri adresate liderilor ONGT pe tematicile scriere de proiecte, management organizațional, managementul voluntarilor, lobby&advocacy. Finanțator: Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor. Partener: Autoritatea Națională pentru Tineret.
 9. „EU-RO Caravana”, septembrie-decembrie 2007 – campanie de informare și mobilizare a tinerilor cu privire la rolul Parlamentului European, instituțiilor Uniunii Europene și rolul reprezentanților români în Parlamenul European. Finanțatori și parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor, Biroul Parlamentului European în România.
 10. „Mesajul tău pentru Europa”, iulie-decembrie 2008 – campanie de consultări regionale ale tinerilor din România cu privire la politicile pentru tineret existente la nivel european și stabilirea priorităților pentru viitoarele strategii vizând tineretul. Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acțiune. Partener: Forumul European al Tineretului.
 11. „EU Cetățean”, mai-iunie 2009 – campanie de informare și mobilizare a tinerilor cu privire la rolul Parlamentului European, instituțiilor Uniunii Europene și rolul reprezentanților români în Parlamenul European. Finanțator: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale prin Programul Tineret în Acțiune. Parteneri: Autoritatea Națională pentru Tineret, Biroul Parlamentului European în România.
 12. „Think free, go smoke free!”, iunie – august 2010 – campanie națională privind promovarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, în cadrul campaniei Comisiei Europene „HELP-For a Life without tobacco”. Finanțator și partener: Forumul European al Tineretului.
 13. „Implicare pentru Dezvoltare”, septembrie-noiembrie 2010 – campanie națională de consultări cu tinerii, desfășurată la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare și care a vizat implicarea directă a tinerilor în procesul de dialog democratic la nivel local/regional. Printre temele abordate se numără: incluziunea socială a tinerilor, voluntariat, educația non-fomală, angajabilitatea tinerilor etc. Rezultatele au fost folosite pentru influențarea politicilor publice la nivel local. Finanțator și partener: Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret.

În ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, CNFT a participat la implementarea următoarelor:

1. „Construcția instituției „Lucrătorul de tineret” pentru integrarea tinerilor în societate”, noiembrie 2009 – octombrie 2012, număr de identificare contract POSDRU/4/1.4/S/5, ID proiect 2222 solicitant Ministerul Tineretului și Sportului în parteneriat cu Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret și SC Schultz Consulting SRL, implementat în toate cele 8 regiuni de dezvoltare din România.

Obiectiv general: creşterea competitivităţii sistemului de resurse umane din domeniul tineretului.

Obiective specifice:

a) creşterea competențelor în domeniul tineretului a 560 de reprezentanţi ai autorităţilor publice;

b) creşterea competențelor în domeniul tineretului a 560 de reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale de/pentru tineret.

2. „Calificări adecvate, locuri de muncă stabile”, mai 2014 – decembrie 2015, număr de identificare contract POSDRU/164/2.3/S/139352 – solicitant Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință SOLARIS, în parteneriat cu Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret și S.C. Omnia Exim S.R.L., implementat la nivelul regiunilor Sud Muntenia (judeţele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Teleorman) și București-Ilfov.

Obiectiv general: consolidarea capacității de integrare profesională sustenabilă a forței de muncă prin creșterea gradului de participare la programele de formare profesională continuă, destinate (re)calificării și (prin) asigurarea conformității dintre competențele dezvoltate și cererea de pe piața muncii, prin facilitarea dobândirii, de către 700 persoane angajate în regiunile Sud-Muntenia și București-Ilfov, a unei calificări actuale (în acord cu cerințele pieței muncii) și complete, prin dezvoltarea tuturor competențelor corespunzătoare standardelor ocupaționale/de pregătire profesională care descriu calificările „lucrător comercial” – cod COR 5220.11, „lucrător prelucrare carne, pește, lapte, conserve” – cod COR 7411.15, „mașinist mașini de transport pe orizontală și verticală” – cod COR 8334.12 (aferente nivelului 1 de calificare) și „lăcătuș mecanic” – cod COR 7214.27, „sculer matrițer” – cod COR 7222.21, „sudor” – cod COR 7212.21 (nivel 2 de calificare) și certificarea competențelor astfel dobândite.

Obiective specifice:

a) informarea a 700 angajați și a angajatorilor acestora cu privire la beneficiile formării profesionale continue, din perspectiva ocupării (ameliorarea calității forței de muncă, armonizarea/coordonarea competențelor deținute de angajați – solicitate de angajatori) și privind oportunitățile de formare oferite angajaților, în sensul îmbunătățirii nivelului de calificare;

b) dezvoltarea, furnizarea și asigurarea calității serviciilor de orientare/consiliere profesională a 700 de angajați în direcția dobândirii competențelor solicitate la locul de muncă, prin participarea ulterioară la formare;

c) dezvoltarea/autorizarea a 6 programe de calificare („lucrător comercial” – cod COR 5220.11, „lucrător prelucrare carne, pește, lapte, conserve” – cod COR 7411.15, „lăcătuș mecanic” – cod COR 7214.27, „mașinist mașini de transport pe orizontală și verticală” – cod COR 8334.12, „sculer matrițer” – cod COR 7222.21, „sudor” – cod COR 7212.21).

Totodată, CNFT participat la numeroase conferințe, mese rotunde, seminarii, dezbateri publice și a organizat de-a lungul timpului numeroase seminarii, conferințe și mese rotunde pe problematica tineretului.

CNFT a participat la elaborarea Planului Național de Acțiune pentru Tineret în România în anul 2001 și a Strategiei Naționale pentru Tineret în anii 2014-2015, precum și la dezbaterea și adoptarea următoarelor legi: Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundațiilor județene pentru tineret, Legea nr. 425/2004 privind instituirea Zilei Naționale a Tineretului, Legea Tinerilor nr. 350/2006, Legea nr. 351/2006 privind înființarea centrelor de informare și consiliere pentru tineri. Totodată a contribuit activ la îmbunătățirea Metodologiei de finanțare a programelor de tineret de către autoritatea administrației publice centrale cu atribuții privind politicile pentru tineret.

 

Afiliere

CNFT este membru cu drepturi depline al Consiliului Tineretului din România (CTR), principala platformă de reprezentare de interes național reunind majoritatea organizațiilor neguvernamentale de tineret de nivel național, organizații neguvernamentale de tineret afiliate internațional și fundații județene pentru tineret/organizații neguvernamentale de tineret nivel județean. CTR este membru al Forumului Tineretului European, cu sediul la Bruxelles, platformă de reprezentare a tineretului la nivel european, principal partener de dialog al Comisiei Europene și Consiliului Europei în elaborarea politicilor pentru tineret la nivel european.

 

Contact

Sediu social: Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, et. I, cam. 141, 010155, sect. 1, Bucureşti

Sediu lucrativ: Str. Dr. Grigore Țăranu, nr. 9, et. I, 050475, sect. 5, București

Tel./Fax: +40213100980

E-mail: office@cnft.ro

WEB: www.cnft.ro